منشور اخلاقی

در منشور اخلاقی پلان به دور دست ها می اندیشد و به ماندگاری

صداقت، تعهد، کیفیت، اعتماد متقابل و رضایت مندی مشتری ، باورهای مشترک اعضای پلان می باشد که از صمیم قلب  به آن پایبندند.

رعایت ادب و احترام با همکاران و ذینفعان سازمان از ارکان شرکت پلان است.

ما همواره با عدالت و بدون پیش داوری با مسائل و مشکلات احتمالی برخورد می کنیم.

مجموعه پلان امانتدار، امین منابع و اسرار ذی نفعان خواهد بود.

نظم، آراستگی ظاهری و باطنی از ارکان اصلی کسب و کارمان است.

ما ارزش های ملی و دینی خود را پاس می داریم و به آن به عنوان فرصتی برای درک بهتر جهان نگاه می کنیم.

تمامیت در رفتار، افکار و کردار از ویژگی های پلان است.

تغییر جزئی از زندگی است و مجموعه پلان تغییرات را با جان و دل می پذیرد تا همواره روزآمد باشد.

فرصت های جدید کاری موهبتی است که همواره از آن استقبال می کنیم.

آرزوی پلان، آرامش خاطر خانواده و زندگی بهتر برای هموطنان.