چشم انداز شرکت پلان

  • تمرکز برنیازها، انتظارات و پیشنهاد های مشتریان به منظور افزایش رضایت و وفاداری ایشان
  • تعهد به بهبود مداوم در تمامی ابعاد سازمان واستفاده بهینه از منابع با رویکرد سیستماتیک و فرآیندی
  • حضور در بازار های جدید، بررسی و تحقیق بازار و افزایش حجم بازار و فروش
  • تعهد به شناسایی، درک و برآورده سازی نیاز های ذینفعان
  • کاهش تاثیرات عوامل بیرونی و درونی با به کار گیری کنترل اثر بخش ریسک
  • شناسایی و رعایت قوانین ملی و بین المللی و الزامات قراردادی در حوزه کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • ارتقاء فرهنگ کارکنان و تلاش گروهی در حوزه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
  • باور به سیستم گردش اطلاعات سالم
  • برترین شرکت هوشمندسازی ایران در ۵ سال آینده
  • ارتقا فرهنگ هوشمندسازی و تلاش برای آموزش در حوزه تکنولوژی های روز و کارآمد